გათიშვა

ფერმის დახმარება

იდეალ ჯორჯია გთავაზობთ სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურებას
თქვენი საჭიროებიდან გამომდინარე, ჩვენი პროფესიონალები გაგიწევენ კონსულტაცებს მეცხოველეობის მიმართულების სხვადასხვა საკითხებზე - ფერმის მენეჯმენტი, ცხოველთა კვება, მოვლა - შენახვა, კომფორტი, ვეტერინარია და სხვა.
ფერმერული მეურნეობის წარმატებული საქმიანობისთვის მნიშვნელოვანია სწორი ეკონომიკური დაგეგმარება და დეტალური ბიზნეს გეგმის შემუშავება.

ჩვენ, ინდივიდუალურად თქვენთვის შევიმუშავებთ ბიზნეს გეგმას, რომელიც მოიცავს:

სიტუაციურ და (SWOT) ანალიზს;
რძის სექტორში არსებული რისკებისა და შესაძლებლობების ანალიზს / დასაბუთებას;
კონკურენციის და ბაზარზე არსებული სიტუაციის ანალიზს;
ფერმერული მეურნეობის მართვის მოდელს;
საინვესტიციო სტრატეგიას;
ფინანსურ ანგარიშებს (მოგება,ზარალი, ფულის მიმოქცევა და ა.შ...).


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 032 2 39 64 35;